جرائم محیط زیستی در قانون مجازات اسلامی

  از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  جرائم محیط زیستی و مجازات های آن در قانون مجازات اسلامی

  بخش سوم ـ جرایم

  فصل اول ـ شروع به جرم

  ماده ۱۲۲ ـ هركس قصد ارتكاب جرمی‌ كرده و شروع به اجرای آن نماید، لكن به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می ‌شود:

  الف ـ در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است به حبس ‌تعزیری درجه چهار.

  ب ـ در جرایمی ‌كه مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌ تعزیری درجه چهار است به حبس‌ تعزیری درجه پنج

  پ ـ در جرایمی ‌كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس ‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌ تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

  تبصره ـ هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی كه مرتكب از آنها بی ‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممكن باشد، اقدام انجام شده در حكم شروع به جرم است.

  ماده ۱۲۳ ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و یا عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی ‌باشد.

  ماده ۱۲۴ ـ هرگاه كسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی ‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاری كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم می ‌شود.

  فصل دوم ـ شركت در جرم

  ماده ۱۲۵ ـ هر كس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریك در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

  تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شركت در جنایت با رعایت مواد كتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.

  فصل سوم ـ معاونت در جرم

  ماده ۱۲۶ ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می ‌شوند:

  الف ـ هركس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریك به ارتكاب جرم كند یا با دسیسه یا فریب یا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

  ب ـ هركس وسایل ارتكاب جرم را بسازد یا تهیه كند یا طریق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.

  پ ـ هركس وقوع جرم را تسهیل كند.

  تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی ‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف ‌تر محكوم می ‌شود.

  ماده ۱۲۷ ـ درصورتی ‌كه در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

  الف ـ در جرایمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

  ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس ‌تعزیری درجه پنج یا شش

  پ ـ در جرایمی كه مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

  ت ـ در جرایم موجب تعزیر یك تا دو درجه پایین ‌تر از مجازات جرم ارتكابی

  تبصره ۱ ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتكابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حكم محكومیت كه مجازات معاون به‌ ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

  تبصره ۲ ـ درصورتی كه به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می ‌شود.

  ماده ۱۲۸ ـ هركس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداكثر مجازات قانونی همان جرم محكوم می‌ گردد. همچنین هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم می ‌شود.

  ماده ۱۲۹ ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

  از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات ( مصوب 1375/3/2 با اصلاحات 1376/5/8 )

  مواد قانونی 675 ، 679 ، 680 ، 686 ، 688 ، 689 ، 690 ، 691 ، 696

    ماده‌ 675ـ  هركس‌ عمداً عمارت‌ يا بنا يا كشتي‌ يا هواپيما يا كارخانه‌ يا انبار و بطور كلي‌ هر محل‌ مسكوني‌ يا معد براي‌ سكني‌ يا جنگل‌ يا خرمن‌ يا هر نوع‌ محصول‌ زراعي‌ يا اشجار يا مزارع‌ يا باغ‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ديگري‌ را آتش‌ بزند به‌ حبس‌ از دو تا پنج‌ سال‌ محكوم‌ مي‌شود.

    تبصره‌ 1ـ اعمال‌ فوق‌ در اين‌ فصل‌ در صورتي‌ كه‌ به‌ قصد مقابله‌ با حكومت‌ اسلامي‌ باشد مجازات‌ محارب‌ را خواهد داشت‌.

    تبصره‌ 2ـ مجازات‌ شروع‌ به‌ جرائم‌ فوق‌ شش‌ ماه‌ تا دو سال‌ حبس‌ مي‌باشد.

    ماده‌ 679ـ هر كس‌ به‌ عمد و بدون‌ ضرورت‌ حيوان‌ حلال‌ گوشت‌ متعلق‌ به‌ ديگري‌ يا حيواناتي‌ كه‌ شكار آنها توسط‌ دولت‌ ممنوع‌ اعلام‌ شده‌ است‌ را بكشد يا مسموم‌ يا تلف‌ يا ناقص‌ كند به‌ حبس‌ از نود و يك‌ روز تا شش‌ ماه‌ يا جزاي‌ نقدي‌ از يك‌ ميليون‌ و پانصدهزار ريال‌ تا سه‌ ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهدشد .

    ماده‌ 680ـ هركس‌ بر خلاف‌ مقررات‌ و بدون‌ مجوز قانوني‌ اقدام‌ به‌ شكار يا صيد حيوانات‌ و جانوران‌ وحشي‌ حفاظت شده‌ نمايد به‌ حبس‌ از سه‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و يا جزاي‌ نقدي‌ از يك‌ونيم‌ ميليون‌ ريال‌ تا هجده‌ ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهد شد.

    ماده‌ 686ـ هركس‌ درختان‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ قانون‌ گسترش‌ فضاي‌ سبز را عالماعامداً و بر خلاف‌ قانون‌ مذكور قطع‌ يا موجبات‌ از بين‌ رفتن‌ آنها را فراهم‌ آورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ وارده‌ حسب‌ مورد به‌ حبس‌ تعزيري‌ از شش‌ ماه‌ تا سه‌ سال‌ و يا جزاي‌ نقدي‌ از سه‌ ميليون‌ تا هجده‌ ميليون‌ ريال‌ محكوم‌ خواهدشد.

    ماده‌ 688ـ هر اقدامي‌ كه‌ تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ شناخته‌ شود از قبيل‌ آلوده‌ كردن‌ آب‌ آشاميدني‌ يا توزيع‌ آب‌ آشاميدني‌ آلوده‌، دفع‌ غير بهداشتي‌ فضولات‌ انساني‌ و دامي‌ و مواد زائد، ريختن‌ مواد مسموم‌كننده‌ در رودخانه‌ها، زباله‌ در خيابان‌ها و كشتار غير مجاز دام‌، استفاده‌ غيرمجاز فاضلاب‌ خام‌ يا پساب‌ تصفيه‌ خانه‌هاي‌ فاضلاب‌ براي‌ مصارف‌ كشاورزي‌ ممنوع‌ مي‌باشد و مرتكبين‌ چنانچه‌ طبق‌ قوانين‌ خاص‌ مشمول‌ مجازات‌ شديدتري‌ نباشند به‌ حبس‌ تا يك‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد.

    تبصره‌1ـ تشخيص‌ اينكه‌ اقدام‌ مزبور تهديد عليه‌ بهداشت‌ عمومي‌ و آلودگي‌ محيط‌زيست‌ شناخته‌ مي‌شود ونيز غيرمجاز بودن‌ كشتار دام‌ و دفع‌ فضولات‌ دامي‌ و همچنين‌ اعلام‌ جرم‌ مذكور حسب‌ مورد بر عهده‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ و سازمان‌ دامپزشكي‌ خواهد بود.

    تبصره‌ 2ـ منظور از آلودگي‌ محيط‌زيست‌ عبارتست‌ از پخش‌ يا آميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ آب‌ يا هوا يا خاك‌ يا زمين‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ كيفيت‌ فيزيكي‌، شيميايي‌ يا بيولوژيك‌ آن‌ را بطوري‌ كه‌ به‌ حال‌ انسان‌ يا ساير موجودات‌ زنده‌ يا گياهان‌ يا آثار يا ابنيه‌ مضرباشد تغيير دهد.

    ماده‌ 689ـ در تمام‌ موارد مذكور در اين‌ فصل‌ هرگاه‌ حرق‌ و تخريب‌ و ساير اقدامات‌ انجام‌ شده‌ منتهي‌ به‌ قتل‌ يا نقص‌ عضو يا جراحت‌ و صدمه‌ به‌ انساني‌ شود مرتكب‌ علاوه‌ بر مجازات‌ مذكور حسب‌ مورد به‌ قصاص‌ و پرداخت‌ ديه‌ و درهر حال‌ به‌ تأديه‌ خسارات‌ وارده‌ نيز محكوم‌ خواهد شد.

    ماده‌ 690ـ هر كس‌ به‌ وسيله‌ صحنه‌سازي‌ از قبيل‌ پي‌ كني‌، ديواركشي‌، تغيير حدفاصل‌، امحاي مرز،كرت‌بندي،نهركشي‌، حفرچاه‌، غرس‌ اشجار و زراعت‌ و امثال‌ آن‌ به‌ تهيه‌ آثار تصرف‌ در اراضي‌ مزروعي‌ اعم‌ از كشت‌ شده‌ يا در آيش‌ زراعي‌، جنگل‌ها و مراتع‌ ملي‌ شده‌، كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع‌ آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبيعي‌ وپارك‌هاي‌ ملي‌، تأسيسات‌ كشاورزي‌ و دامداري‌ و دامپروري‌ و كشت‌ و صنعت‌ و اراضي‌ موات‌ و باير و ساير اراضي‌ و املاك‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ يا شركت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ يا شهرداريها يا اوقاف‌ و همچنين‌ اراضي‌ و املاك‌ موقوفات‌ و محبوسات‌ واثلاث‌ باقيه‌ كه‌ براي‌ مصارف‌ عام‌المنفعه‌ اختصاص‌ يافته‌ يا  اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ به‌ منظور تصرف‌ يا ذيحق‌ معرفي‌ كردن‌ خود ياديگري،‌مبادرت‌نمايديابدون‌اجازه‌سازمان‌حفاظت‌ محيط‌ زيست‌يا مراجع‌ذيصلاح‌ ديگر مبادرت‌ به‌ عملياتي‌ نمايد كه‌ موجب‌ تخريب‌ محيط‌زيست‌ و منابع‌ طبيعي‌ گردد يا اقدام‌ به‌ هر گونه‌ تجاوز و تصرف‌ عدواني‌ يا ايجاد مزاحمت‌ يا ممانعت‌ از حق‌ در موارد مذكور نمايد به‌ مجازات‌ يك‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ حبس‌ محكوم‌ مي‌شود.

   دادگاه‌ موظف‌ است‌ حسب‌ مورد رفع‌ تصرف‌ عدواني‌ يا رفع‌ مزاحمت‌ يا ممانعت‌ از حق‌ يا اعاده‌ وضع‌ به‌ حال‌ سابق‌ نمايد.

    تبصره‌ 1ـ رسيدگي‌ به‌ جرائم‌ فوق‌الذكر خارج‌ از نوبت‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد و مقام‌ قضايي‌ با تنظيم‌ صورت‌ مجلس‌ دستور متوقف‌ ماندن‌ عمليات‌ متجاوز را تا صدور حكم‌ قطعي‌ خواهد داد.

    تبصره‌ 2ـ در صورتيكه‌ تعداد متهمان‌ سه‌ نفر يا بيشتر باشد و قرائن‌ قوي‌ بر ارتكاب‌ جرم‌ موجود باشد قرار بازداشت‌ صادر خواهد شد، مدعي‌ مي‌تواند تقاضاي‌ خلع‌ يد و قلع‌ بنا و اشجار و رفع‌ آثار تجاوز را بنمايد.

    ماده‌ 691ـ هركس‌ به‌ قهر و غلبه‌ داخل‌ ملكي‌ شود كه‌ در تصرف‌ ديگري‌ است‌ اعم‌ از آنكه‌ محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي‌ ورود به‌ قهر و غلبه‌ نبوده‌ ولي‌ بعد از اخطار متصرف‌ به‌ قهر و غلبه‌ مانده‌ باشد علاوه‌ بر رفع‌ تجاوز حسب‌ مورد به‌ يك‌ تا شش‌ ماه‌ حبس‌ محكوم‌ مي‌شود. هر گاه‌ مرتكبين‌ دو نفر يا بيشتر بوده‌ و لااقل‌ يكي‌ از آنها حامل‌ سلاح‌ باشد به‌ حبس‌ از يك‌ تا سه‌ سال‌ محكوم‌ خواهند شد.

    ماده‌ 696ـ در كليه‌ مواردي‌ كه‌ محكوم‌ عليه‌ علاوه‌ بر محكوميت‌ كيفري‌ به‌ رد عين‌ يا مثل‌ مال‌ يا اداي‌ قيمت‌ يا پرداخت‌ ديه‌ و ضرر و زيان‌ ناشي‌ از جرم‌ محكوم‌ شده‌ باشد و از اجراي‌ حكم‌ امتناع‌ نمايد در صورت‌ تقاضاي‌ محكوم‌ له‌ دادگاه‌ با فروش‌ اموال‌ محكوم‌ عليه‌ بجز مستثنيات‌ دين‌ حكم‌ را اجرا يا تا استيفاء حقوق‌ محكوم‌ له‌، محكوم‌ عليه‌ را بازداشت‌ خواهد نمود.

  تبصره‌ـ چنانچه‌ محكوم‌ عليه‌ مدعي‌ اعسار شود تا صدور حكم‌ اعسار و يا پرداخت‌ به‌ صورت‌ تقسيط‌ بازداشت‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.

  نظرات (0)

  نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

  دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
  پیوست ها (0 / 3)
  اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما
  متنی که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید را وارد نمایید
  © استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  Please publish modules in offcanvas position.