آئین نامه اجرایی ماده 5 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابله با آلودگی به مواد نفتی

  آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

  آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

  ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:

  الف ـ قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

  ب ـ کنوانسیون مارپل: کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ و پروتکل ۱۹۷۸.

  ج ـ سازمان : سازمان بنادر و دریانوردی.

  د ـ آب توازن و فضولات نفتی: زوائد ناشی از مخازن و عملیات بار و هرگونه فاضلاب و آب توازن آغشته به مواد نفتی مانند زوائد موتورخانه، آب خن، روغن سوخته، لجن نفتی و هرگونه مایعی که به هر یک از قسمتهای سیستم خن وارد شود.

  هـ ـ تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی: امکانات و تأسیساتی که به منظور دریافت و پردازش آب توازن و فضولات نفتی ایجاد می‌شود.

  ماده۲ـ فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور باید حداقل (۴۸) ساعت قبل از ورود به بندر یا در هنگام خروج از بندر قبلی (در صورتی سفر کمتر از ۴۸ ساعت باشد)، درخواست تحویل آب توازن و فضولات نفتی را مطابق نمونه پیوست شماره (۱) این آئین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه توسط نمایندگی کشتیرانی به مسئول ذی‌ربط سازمان در بندر ارائه دهد. ایـن درخواست بـاید بـه همـراه دفتر ثبت نفت در کشتی، نفتکش یا شناور نگهداری شود.

  ماده۳ـ فرمانده هر کشتی، نفتکش یا شناور ورودی به بندر موظف است پیش از ترک بندر، باقیمانده آب توازن و فضولات نفتی را به مجموعه متولی تسهیلات دریافت آب توازن و فضولات نفتی، مطابق نمونه پیوست شماره (۲)آیین‌نامه که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تحویل دهد، مگر اینکه روی کشتی و شناور، ظرفیت کافی برای نگهداری آن تا رسیدن به بندر مقصد بعدی وجود داشته باشد.

  ماده۴ـ سازمان پس از ارائه خدمات دریافت آب توازن و فضولات نفتی کشتی، نفتکش یا شناور و وصول کارمزد آن، گواهینامه میزان آب توازن و فضولات نفتی دریافتی را مطابق نمونه پیوست شماره (۳) آئین‌نامه که به مهر«دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، به زبان فارسی، انگلیسی یا فرانسه صادر کرده و به فرمانده کشتی، نفتکش یا شناور تحویل می‌دهد. این نمونه باید به همراه دفتر ثبت نفت در کشتی، نفتکش یا شناور وجود داشته باشد.

  ماده۵ ـ کارمزد آب توازن و فضولات نفتی به شرح زیر تعیین و توسط سازمان دریافت می‌شود:

  الف ـ کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به پایانه‌های نفتی، بنادر و اسکله‌های کشور دویست (۲۰۰) یورو.

  تبصره۱ـ کشتی‌ها و شناورهای چوبی، فایبرگلاس، خدماتی و مسافری از پرداخت کارمزد معاف می‌باشند.

  تبصره۲ـ کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که منحصراً بین بنادر خلیج‌فارس و دریای عمان و دریای خزر تردد می‌نمایند و کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای لاینر و کانتینری که به طور منظم به بنادر ایران تردد می‌نمایند، در هر سه ماه تقویمی فقط یکبار، کارمزد بند اول را به اولین بندر ورودی پرداخت می‌نمایند.

  ب ـ کارمزد دریافت آب توازن و فضولات نفتی از تمامی کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی و خارجی ورودی به بـنادر در کنار اسکله به ازای هر مترمکعب، هشـتاد (۸۰) یورو محـاسبه و دریافـت می‌شـود. کسـر مترمکعـب، یـک متـرمکعب محاسبه می‌شود.

  تبصره۱ـ برای شناورهای چوبی، فایبرگلاس، مسافری و خدماتی به ترتیب زیر عمل می‌شود:

  الف ـ اعطای (۷۰) درصد تخفیف تا سقف یک مترمکعب در کنار اسکله.

  ب ـ اعطای (۳۰) درصد تخفیف بیش از یک مترمکعب تا سقف ۵ متر مکعب در کنار اسکله.

  تبصره۲ـ برای کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورهایی که مشمول تبصره (۱)نمی‌باشند، دریافت بازمانده نفت و فضولات نفتی در کنار اسکله که دارای (۷۰٪) نفت قابل استحصال ‌باشد به ترتیب زیر می‌باشد:

  الف ـ تا (۵) مترمکعب، مشمول (۳۰٪) تخفیف می‌باشد.

  ب ـ از (۵) تا (۱۰) مترمکعب، مشمول (۶۰٪) تخفیف می‌باشد.

  ج ـ از (۱۰) تا (۲۰) مترمکعب، مشمول (۱۰۰٪) تخفیف می‌باشد.

  تبصره۳ـ دریافت مقادیر بیشتر از بیست (۲۰) مترمکعب از بازمانده بار که دارای بیش از (۷۰٪) نفت قابل استحصال باشد، با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.

  تبصره۴ـ دریافت روغن روانکار استفاده شده (بدون آب) با پرداخت مبلغ توافقی به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و شناورها انجام می‌پذیرد.

  تبصره۵ ـ کارمزد دریافت آب توازن و فضولات نفتی، خارج از اسکله یا محوطه بنادر تا لنگرگاه با اضافه کردن هزینه حمل و نقل به هزینه‌های فوق‌الذکر محاسبه و وصول می‌شود.

  تبصره۶ ـ در صورت انجام عملیات دریافت فضولات نفتی در غیر از ساعات اداری، مبلغ (۱۰٪) به هزینه‌های فوق افزوده می‌شود. هزینه کارمزد دریافت شده شامل دریافت، انتقال و پردازش است.

  ماده۶ ـ کارمزدها و تعرفه‌های مقرر در این آیین‌نامه در هر سال متناسب با شاخص‌های اقتصادی توسط وزارت راه و شهرسازی تعدیل می‌شود.

   

  فرم های پیوست

  پيوست شماره (۱) – فرم اطلاع رساني براي تحويل آب توازن و فضولات نفتي به تسهيلات دريافت آنها در بندر

   نام بندر تحويل گيرنده: ...............................

  الف- مشخصات کشتي

  ۱- اسم کشتي:

  ۵- مالک يا بهره بردار کشتي:

  ۲- شماره IMO:

  ۶- عدد يا حروف مشخصه:

  ۳- تناژ ناخالص:

  ۷- کشور صاحب پرچم

  ۴- نوع کشتي تانکر نفتي تانکر حمل مواد شيميايي فله بر کانتينر

  کشتي بار کشتي مسافري رو-رو ساير موارد(مشخص شود)

   

  ب- بندر و ويژگيهاي سفر

  ۱- موقعيت/نام پايانه:

  ۶- آخرين بندري که زائدات به آنجا تحويل داده شده است:

  ۲- تاريخ و زمان ورود:

  ۷- تاريخ آخرين تحويل:

  ۳- تاريخ و زمان عزيمت:

  ۸- بندر بعدي که زائدات به آنجا حمل مي شود:

  ۴- آخرين بندر و کشور:

  ۹- شخصي که اين نمونه را پر کرده است، اگر شخصي غير از فرمانده کشتي باشد:

  ۵- بندر بعدي و کشور در صورت مشخص بودن:

   

  ج- نوع و مقدار بازمانده نفت و فضولات نفتي جهت تحويل به بنادر يا پايانه ها

  ضميمه اول – نفت

  حجم (۳m)

  آب نفتي خن

   

  پسماندهاي زائدات نفتي

   

  آب توازن آغشته به نفت

   

  ته نشست و زائدات حاصل از رسوب زدايي مخازن

   

  ساير موارد

   

   

  پيوست شماره (۲) – فرم اطلاع رساني هنگام ترک بندر توسط کشتي

  اسم کشتي:

  شماره آيمو:

   

  اينجانب تأييد مي کنم تمامي آب توازن و فضولات نفتي موجود در اين کشتي (مندرج در پيوست شماره ۱) را در اين بندر تحويل مي دهم.

   

  در صورت عدم تحويل يا تحويل بخشي از آب توازن و فضولات نفتي جدول زير را تکميل نماييد.

  نوع

  حداکثر حجم اختصاص داده شده (۳M)

  حجم زائدات که برروي کشتي باقي مانده است

  بندر بعدي که زائدات باقيمانده به آن تحويل داده خواهد شد(در صورت مشخص بودن)

  ميزان زائدات توليد شده از زمان اعلام توسط کشتي تا زمان رسيدن به بندر بعدي (۳M)

  مارپل ضميمه اول – نفت

         

  آب نفتي خن

         

  پسماندهاي فضولات نفتي

         

  آب حاصل از شستشوي مواد نفتي

         

  ته نشست و زائدات حاصل از مخازن شستشو

         

  ساير موارد(مشخص شود)

         

   

  نام و موقعيت: .......................................... تاريخ: ..............................................

  امضاء: .................................................. اسم کامل و مهر شرکت: ........................

  پيوست شماره (۳) – نمونه گواهينامه دريافت آب توازن و فضولات نفتي

  الف- تسهيلات دريافت و ويژگيهاي بندر

  ۱- موقعيت/نام پايانه:

  ۲- ارائه دهنده خدمات تسهيلات دريافت:

  ۳- ارائه دهنده خدمات تسهيلات پردازش – در صورت تفاوت با مورد بالا:

  ۴- تاريخ و زمان تخليه مواد زائد:

   

  ب- مشخصات کشتي

  ۱- اسم کشتي:

  ۵- مالک يا بهره بردار کشتي:

  ۲- شماره IMO:

  ۶- عدد يا حروف مشخصه:

  ۳- تناژ ناخالص:

  ۷- کشور صاحب پرچم

  ۴- نوع کشتي تانکر نفتي تانکر حمل مواد شيميايي فله بر کانتينر

  کشتي بار کشتي مسافري رو-رو ساير موارد(مشخص شود)

   

  ج- نوع و مقدار زائدات دريافت شده

  ضميمه اول – نفت

  حجم (۳m)

  آب نفتي خن

   

  پسماندهاي زائدات نفتي

   

  آب توازن آغشته به نفت

   

  ته نشست و زائدات حاصل از رسوب زدايي مخازن

   

  ساير موارد

   

   

  اينجانب به نمايندگي از تسهيلات بندري تأييد مي کنم زائدات فوق دريافت شد.

  امضاء: .......................................... اسم کامل و مهر شرکت: ...................................................

   

  نظرات (0)

  نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

  دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
  پیوست ها (0 / 3)
  اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما
  متنی که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید را وارد نمایید
  © استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  Please publish modules in offcanvas position.