آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی

  آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی

  آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 با اصلاحات بعدی

  ماده 1- هدف : این آئین نامه به منظور حسن اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 تنظیم و تدوین گردیده است .

  ماده 2- تعاریف :

  1- قانون در این آئین نامه به قانون حفاظت در برابر اشعه اطلاق می گردد.

  2- (( پرتوهای یونساز )) از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهائی مثل ایکس ، گاما ، بتا ، نوترون ، آلفا و ذرات اتمی دیگر اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده می باشند.

  3- (( پرتوهای غیر یونساز)) از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهائی مثل ماورابنفش ،مادون قرمز ، میکروویو ، لیزر ، امواج رادیویی و نظائر آن اطلاق می گردد که قادر به یونسازی در ماده نمی باشند.

  4- (( پروانه اشتغال ))یک سند رسمی است که توسط ((واحد قانونی )) براساس مندرجات فصل دوم قانون ، در رابطه با مفاد ماده 3 آن و در صورت کلیه رعایت کلیه مقررات قانون و این آئین نامه و استانداردها ، ضوابط و دستورالعملهای حفاظت در برابر اشعه غیر از مواردی که به موجب استانداردهای

  پایه مستثنی شده است ، برای مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر می گردد.

  5- (( دارنده پروانه اشتغال )) یک شخص است که پروانه را از (( واحد قانونی )) براسا س مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات لازم مندرج در آن دریافت می دارد.

  6- ((شخص ))به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و یا نماینده رسمی و یا قائم مقام هر یک از آنها اطلاق می گردد.

  7- ((پرتوکار)) به شخص حقیقی اطلاق می گردد که حسب وظیفه با منابع مولد اشعه بطور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد که شامل پرتوکاران گروه الف و گروه ب می گردد.

  الف – پرتوکار گروه الف – به شخص حقیقی اطلاق میگردد که در شرایطی کار می کند که در سالیانه آن می تواند از 3% حد دز معادل سالانه تجاوز نماید.

  ب – پرتو کار گروه ب – به شخص حقیقی اطلاق میگردد که در شرایطی کار می کند که معمولا دز دریافتی سالانه وی از 3%حد دز معادل سالانه تجاوز نمی نماید.

  8- استانداردهای پایه: منظور حفاظت در برابر برتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو استانداردهای پایه (دارای شماره ثبت 7751 سال 1384 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) برای پرتوهای یونساز و پرتوهای غیر یونساز حدود پرتوگیری” (دارای شماره ثبت 8567 سال 1385 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنفی ایران) برای پرتوهای غیر یونساز در صورت اصلاح آخرین نسخه اصلاح آنها قابل استناد

  است.

  ماده 3- انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موارد مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 3 قانون که در استانداردهای پایه به عنوان موارد مستثنی شده تعیین شده نیاز به اخذ پروانه اشتغال ندارد.

  تبصره – واحد قانونی می تواند عدم الزام به اخذ پروانه را مشروط به رعایت مواردی نماید که در دستورالعملها مشخص می شوند.

  ماده 4- مسئول فیزیک بهداشت باید دارای حداقل درجه دیپلم در یکی از رشته های علمی و فنی با سابقه کار موثر در رشته حفاظت در برابر اشعه و گذراندن دوره های آموزشی تخصصی با تشخیص واحد قانونی بوده و از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشد .

  تبصره – در امور ویژه کار با اشعه مثل پرتو درمانی . پزشکی هسته ای ، مراکز بزرگ رادیولوژی ،مراکز هسته ای و دانشگاهها ، حداقل تحصیلات مسئول فیزیک بهداشت درجه دکتری و تخصص در رابطه با پرتوها خواهد بود.

  ماده 5- شخص مسئول لازمست در رشته مربوط به حوزه پروانه مورد درخواست دارای حداقل تحصیلات کارشناسی در یکی از رشته های علمی و فنی در رابطه با پرتوها بوده و از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشد .

  تبصره 1- در شرایط و.یژه و در امور غیر پزشکی و کمبود متخصص در رشته مربوطه ، دارندگان مدرک تحصیلی حداقل دیپلم با حداقل 6 سال سابقه موثر کار با اشعه و موفقیت در آزمونهای مربوطه با تشخیص واحد قانونی می توانند به عنوان شخص مسئول انجام وظیفه نمایند.

  تبصره 2- در امور تشخیص و درمان پزشکی شخص مسئول لازمست دارای درجه دکتری و تخصص در رابطه با پرتوها باشد .

  ماده 6- جهت صدور پروانه اشتغال باید اقدامات زیر برحسب مورد براساس ضوابط واحد قانونی توسط متقاضی دارنده پروانه کسب انجام شده و مدارک لازم حداقل دوماه قبل از اقدام نسبت به مفاد ماده 3 قانون به واحد قانونی ارائه گردد.

  الف – طبق ماده 5 فصل دوم قانون ، معرفی یک نفر به عنوان شخص مسئول و یک نفر به عنوان مسئول فیزیک بهداشت با سطح تحصیلی و تخصصی مذکور در مواد 4 و 5 این آئین نامه با ارائه مدارک تحصیلی و تخصصی و سوابق کار با اشعه .

  ب – ارائه اطلاعات جامع طرح در رابطه با کار با اشعه که پروانه جهت آن درخواست شده است با توجیه و توصیف ضرورت انجام طرح و مزایای آن برای جامعه در مقایسه با سایر روشهای موجود به طوری که پرتوگیری کارکنان و مردم جامعه به (( هر چه کمتر مواجه شدن )) کاهش یابد.

  ج – ارائه گزارشهای علمی و فنی شامل نقشه های ساختمانی ، تاسیسات ، سیستم دفع فاضلاب و پسمان و غیره بر حسب لزوم .

  د – ارائه مشخصات فنی کامل وسائل ، دستگاهها و تاسیساتی که جهت کار با اشعه مورد استفاده قرار می گیرد( بالصاق نقشه ها ، کاتالوگ ،محاسبات و غیره )

  ه – ارائه فهرست کاملی از وسایل و تجهیزات ایمنی حفاظتی مورد استفاده در طرح .

  و – در صورتی که طرح مورد نظر امکان پرتوزایی محیط را دارد ارائه گزارش محیطی و طرح جامع تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از آلودگی محیط و سیستمهای اندازه گیری مربوط.

  ز – ارائه دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراری .

  ح – ارائه مدارک تحصیلی و تجربی و بازآموزی و آموزش پرتوکاران و کارکنان مربوطه .

  ط – ارائه موافقت اصولی وزارتخانه ، سازمان و یا هر ارگان ذیربط .

  تبصره – درخواست صدور پروانه هیچ گونه تعهدی برای واحد قانونی جهت صدور پروانه در صورتیکه درخواست کننده دارای شرایط لازم و کافی نباشد ایجاد نمی نماید.

  ماده 7- دارنده پروانه اشتغال مکلف است دوماه قبل از انقضا مدت اعتبار پروانه خود درخواست تمدید نماید .

  ماده 8- وقتی مطابق مقررات این آئین نامه درخواست تمدید پروانه می گردد پروانه فعلی ، در صورتیکه قبلا طبق مفاد ماده 17 قانون به حالت تعلیق درنیامده و یا لغو نشده باشد ، تا زمان تمدید و یا صدور پروانه جدید و یا لغو ان اعتبار خواهد داشت .

  ماده 9- در موارد خاص کار با اشعه با فعالیت محدود ( از نظر تعداد منابع ، انرژی ، پرتودهی و کاربرد )براساس استانداردهای واحد قانونی و در صورتیکه واحد قانونی تشخیص دهد که قوانین ، مقررات ، استانداردها و ضوابط و دستور العملهای حفاظت در برابر اشعه می تواند به خوبی توسط یک یا دو شخص انجام پذیرد ، یک یا دو نفر شخص حقیقی واجد شرایط می توانند مسئولیت شخص حقیقی دارنده پروانه ، شخص مسئول و. مسئولیت فیزیک بهداشت را به عهده بگیرند.

  ماده 10- بطور کلی اخذ پروانه شامل ارسال درخواست کتبی با مدارک مورد نیاز ، ثبت درخواست ، بررسی درخواست ، بازرسی ،مجوز اولیه و مجوز بهره برداری است . گذارندن این مراحل با عنایت به پیچیدگی کار با اشعه از ضروریات علمی و فنی است .

  ماده 11- در موارد کار با اشعه بطور محدود و یا برای مدتی که از یکسال تجاوز نکند و یا در موارد خاص و بر حسب ضرورت با تشخیص واحد قانونی ، به جای پروانه می تواند مجوز مدت دار با شرایط مندرج در آن صادر گردد.

  ماده 12- شخص مسئول مکلف است به پیامدهای ناشی از عدم رعایت مفاد قانون و این آئین نامه آگاه بوده و مسئولیتهای مربوط را بپذیرد.

  ماده 13- مسئول فیزیک بهداشت مکلف است وظایف حفاظت در برابر اشعه فعالیت محدود پروانه را به عهده داشته و مسئولیتهای مربوطه را آگاهانه بپذیرد.

  ماده 14- دارنده پروانه اشتغال ، شخص مسئول و پرتوکاران مکلف اند دستورالعملها و توصیه های مسئول فیزیک بهداشت را براساس قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، استانداردها و توصیه های واحد قانونی پذیرفته و به اجرا درآورند و نیازهای مربوط به حفاظت اشخاص حوزه پروانه را در اختیار وی قرار دهند.

  ماده 15- طبق ماده 9 قانون ، دارنده پروانه اشتغال مکلف است کلیه افرادی را که بکار با اشعه گمارده میشوند ، قبل و بعد از استخدام و بصورت دوره ای در طول استخدام و یا در شرایط اضطراری ، تحت معاینه ها و آزمایشهای پزشکی لازم و آزمایشهای تخصصی قرارداده و مدارک مربوطه را در اختیار واحد قانونی قراردهد.

  تبصره 1- آزمایشها و معاینه های پزشکی اولیه نباید زودتر از یک ماه قبل از شروع کار با اشعه انجام شده باشد .

  تبصره 2- جهت هر شخص پرتوکار تحت پوشش پروانه لازمست یک پرونده شخصی که حاوی کلیه اطلاعات فردی از جمله سوابق پرتوگیری و نتایج آزمایشها و معاینه های پزشکی باشد تشکیل گردد.

  تبصره 3- در صورتیکه که در هر مرحله براسا س آزمایشها و معاینه های پزشکی تشخیص داده شد که ادامه کار با اشعه برای شخص زیان آور است لازم است توسط شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت از ادامه کار وی با اشعه جلوگیری گردد.

  تبصره 4- از پرتوکاران گروه الف لازمست حداکثر هر شش ماه یک بار و از پرتوکاران گروه ب حداکثر هر یکسال یکبار و از هر دو گروه در شرایط اضطراری آزمایش و معاینه های کامل پزشکی بر حسب تشخیص و توصیه ( واحد قانونی ) به عمل آید.

  تبصره 5- آزمایشها و معاینه های پزشکی لازمست براساس دستورالعمل واحد قانونی به عمل آید.

  تبصره 6- در صورتیکه یک پرتوکار محل کار خود را تغییر دهد لازم است سوابق کار با اشعه ، پزشکی و پرتوگیری وی عینا به محل کار جدید منتقل شود.

  ماده 16- دارنده پروانه اشتغال مکلف است در صورت بروز سانحه و یا پرتوگیری مشکوک هر شخص حقیقی ناشی از کار با اشعه حوزه پروانه خود را مورد آزمایشها و معاینه های پزشکی قرارداده و مراقبتهای پزشکی لازم را تا حصول اطمینان از سلامت وی ادامه دهد.

  تبصره 1- کلیه هزینه آزمایشها و معاینه های پزشکی قبل از استخدام و دوره ای و شرایط اضطراری بعهده دارنده پروانه اشتغال است .

  ماده 17- اشخاص بین 16 تا 18 سال سن مشغول در دوره های آموزشی و. پژوهشی می توانند فقط در گروه کاری ب مشروط بر این که قوانین و مقررات و استانداردهای حفاظت در برابر اشعه را رعایت نمایند با کسب مجوز از واحد قانونی از مفاد بند یک ماده 10 فصل دوم قانون مستثنی گردند.

  ماده 18- بهای خدمات ارائه شده از طرف واحد قانونی تا ارسال تعرفه جدید طبق تعرفه مصوب 18/3/67 هیات وزیران دریافت می گردد.

  ماده 19- به منظور اجرای بند 3 ماده 20 مقررات ویژه قانون ، موارد زیر لازم الاجراست :

  1- خدمت و افزایش خدمت قابل احتساب دربند 3 ماده 20 قانون حداکثر 30 سال خواهد بود.

  2- تشخیص نهایی سوابق کار با اشعه و احتساب افزایش خدمت با تایید واحد قانونی می باشد.

  3- هر گاه شخصی بر طبق مقررات این آئین نامه بازنشسته و بعد معلوم شود که براسا س تقلب و مدرک سازی به این استحقاق رسیده است از امتیاز بند 3 ماده 20 کلا محروم و مکلف به پرداخت کلیه وجوهیست که به وی پرداخت شده و خسارات ناشی از آن از وی اخذ خواهد شد .

  ماده 20- احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید ، بازنشستگی ، از کارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه به شرح زیر می باشد :

  الف – کارکنان با پرتو گروه الف به ازا هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر ده سال .

  ب – کارکنان با پرتو گروه ب به ازا هر سال خدمت 6 ماه افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر پنج سال .

  تبصره 1- در مورد افرادیکه قبل از تصویب قانون با تشخیص واحد قانونی بطور مستمر بکار با اشعه اشتغال داشته اند فقط بند 3 ماده 20 قانون لازم الاجراست .

  ماده 21- هر شخصی که براساس مفاد مقررات قانون و این آئین نامه بازنشسته می گردد ،مجاز به اشتغال مجدد بکار با اشعه نخواهد بود.

  ماده 22- به منظور اجرای مفاد مندرج در ماده 20 قانون ( باستثنای بند 3) ،به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال دارند بر حسب مورد مزایای زیر تعلق می گیرد و از تاریخ تصویب قانون ( تاریخ 20/1/1368) لازم الاجراست .

  الف ـ به پرتوکاران گروه (الف) تا میزان حداکثر (۱۰۰%) مزایای مندرج در بندهای (۱) و (۲) و (۴) ماده (۲۰) قانون طبق شرایط زیر:

  ـ برحسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره‌های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا (۲۵%)

  ـ برحسب شرایط محیط کار تا (۷۵%)

  باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.

  ب ـ به پرتوکاران گروه (ب) تا میزان حداکثر (۶۰%) مزایای مندرج در بندهای (۱) و (۲) و (۴) ماده (۲۰) قانون طبق شرایط زیر:

  ـ بر حسب شرایط شاغل شامل تجربه کار با پرتو، دوره‌های حفاظت در برابر اشعه، رعایت اصول حفاظت پرتوی و میزان تأثیرگذاری آن تا (۱۵%)

  ـ برحسب شرایط محیط کار تا (۴۵%)

  باید توسط دارندگان پروانه اشتغال اعمال و پرداخت شود.

  تبصره 1- مزایای فوق الذکر در صورت تغییر شرایط این آئین نامه و یا شرایط کاری شخص لازم التغییر است.

  تبصره۲ـ تعیین درصد مربوط به شرایط شاغل و محیط کار براساس دستورالعملی است که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب می‌رسد. کمیسیون مذکور در سازمان انرژی اتمی ایران تشکیل می‌شود.

  ماده 23- علاوه بر احکام مندرج در این آیین نامه در موارد ضروری و در چهارچوب قانون و این آیین نامه و با رعایت سایر مقررات، دستورالعملها و ضوابط لازم از جمله ضوابط مربوط به اصول حفاظت در برابر اشعه، پروانه و مسئولیتهای آن، پرتوگیری شغلی، پزشکی، مردم و مقررات ایمنی منابع پرتو با تصویب واحد قانونی ابلاغ خواهد شد.

  ‎‎‎تبصره – ضوابط موضوع این ماده در مورد مؤسسات پزشکی به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحد قانونی خواهد رسید”.

  ماده 24- با توجه به تغییرات سریع در دانش حفاظت در برابر اشعه ، مقررات این آئین نامه می تواند هر دوسال یک بار و بر حسب ضرورت و اضطرار طبق تشخیص ( واحد قانونی ) و پس از تصویب دولت مورد تجدید نظر قرار گیرد.

  نظرات (0)

  نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

  دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان -
  پیوست ها (0 / 3)
  اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما
  متنی که در تصویر ذیل مشاهده می‌کنید را وارد نمایید
  © استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  Please publish modules in offcanvas position.